Beneficjent PETITE LAURE PAULINA WUDARCZYK realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0217/19 pn.

„Wprowadzenie produktów Petite Laure na rynek amerykański”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand

Cele i efekty realizacji projektu: Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost sprzedaży produktów marki PETITE LAURE, poszerzenie rynków zbytu, nawiązanie kontaktów biznesowych, zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej oraz osiągnięcie efektów skali. Realizacja powyższych działań ma doprowadzić do nawiązania docelowych współpracy biznesowych oraz osiągnięcia pożądanej wysokości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Wartość projektu: 182 400,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 145 920,00 PLN

Beneficjent PETITE LAURE PAULINA WUDARCZYK realizuje projekt nr POIR.03.03.03-28-0007/20 pn.

„Ekspansja zagraniczna Petite Laure Paulina Wudarczyk”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand

Cele i efekty realizacji projektu: Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstwa PETITE LAURE PAULINA WUDARCZYK na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji.

Wartość projektu: 459 200,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 390 320,00 PLN